NHO GIÁO KHỔNG - MẠNH

      LỜI MỞ ĐẦU

 
   Trong những năm trước đây, nội dung đào tạo lý luận trong các trường đại học hầu như chỉ bó hẹp trong các bộ môn khoa học Mac-Lênin. Hậu quả là phần lớn sinh viên thiếu sự hiểu biết rộng rãi về kho tàng tri thức của loài người dẫn đến phát triển về nhận thức bị hạn chế. Không biết kết hợp với những tri thức của nhân loại nhằm vận dụng linh hoạt trong thực tế. Vì thế trong những năm gần đây công tác nghiên cứu và giảng dạy môn triết học đang có những sự đổi mới.

    Nho giáo là một học thuyết triết học và chính trị-xã hội lớn nhất trong lịch sử triết học Trung Hoa cổ đại . Nho giáo đã sớm phát hiện ra vấn đề con người, đặc biệt đề cập khá sâu đến quan niệm về con người và đào tạo con người . 

   Nho giáo đã du nhập và tồn tại ở Việt Nam gần 2000 năm , đã có tác dụng to lớn đối với xã hội và con người nước ta trong lich sử, đồng thời cũng để lại những ảnh hưởng khá sâu đậm đến xã hội và con người Việt Nam hiện nay.Vì vậy Một sự khảo cứu có hệ thống về đường lối, quan điểm “Đạo Đức” trong triết học Nho Giáo có ý nghĩa cấp thiết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người trong giai đoạn hiện nay. Trong bài tiểu luận này được làm 3 chương với chủ đề khái quát về Nho Giáo, sau đó đề cập đến quan điểm Đạo Đức của triết học Nho Giáo và cuối cùng là những giá trị tích cực của Nho Giáo cần được phát huy. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét
Album Ảnh