TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG CON GÁI


Khi caùc em uøa ra nhö ñaøn böôùm
Bao anh chaøng ñöùng döïa döôùi haøng caây
Toâi ngoaøi cuoäc - ñöùng beân - vaø thaáy heát
Nhieàu thö tình voäi vaõ leùn trao tay.


Toâi cuõng coù moät phong thö muoán göûi
Suoát möôøi naêm lôõ thaát laïc soá nhaø
Naøo caùc em haõy nhaén giuøm toâi vôùi
Cuõng coång tröôøng naøy, coâ gaùi aáy ñi ra.


Coâ gaùi aáy ñi ra... möôøi naêm khoâng thaáy laïi
Chæ caùc em cöù luõ löôït tan tröôøng
Phong thö cuõ nieâm moái tình thô daïi
Tay toâi caàm muoán gôõ ngaïi tô vöông.


Neân cöù moãi buoåi chieàu tan lôùp hoïc
Khi caùc em ñang roái rít heïn hoø
Maét lô ñeãnh thoaùng ngaïc nhieân baét gaëp
Coù moät ngöôøi ñaõng trí ñöùng buoàn xo.


Ñoaøn Vò Thöôïng

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét
Album Ảnh