TÌNH YÊU THỨ NHẤT

Anh chæ coù moät tình yeâu thöù nhaát
Anh cho em, keøm vôùi moät laù thö
Em khoâng laáy, vaø tình anh ñaõ maát
Tình ñaõ cho khoâng laáy laïi bao giôø

Thö tình moûng nhö suoái ñôøi moäng aûo
Tình thì buoàn nhö taát caû chia ly
Giaáy phong kyõ mang thaàm trong tuùi aùo
Maõi traêm laàn vieát laïi môùi ñöa ñi

Loøng e theïn cuõng theo lôøi vuïng daïi
Tôùi beân em, chôø ñôïi maõi khoâng veà
Em ñaõ xeù loøng non cuøng giaáy môùi
Maây ñaày trôøi hoâm aáy phuû sôn kheâ

Cuõng may maén loøng anh coøn treû qua
Maùu muøa xuaân chöa nôû heát boâng hoa,
Vöôøn möa gioù coøn bao chim roän raõ,
Ai laïi coøn yeâu, boâng löïu, boâng traø
Nhöõng giaây phuùt ñaãu say hoa böôùm thaém
Ñaõ nhieàu laàn anh baét ñöôïc em mô

Ñoâi maét sôï chaúng bao giôø daùm ngaém
Ñoâi tay yeâu khoâng ñöôïc naém bao giôø

Anh vaãn töôûng chuyeän ñuøa khi tuoåi nhoû
Ai coù ngôø loøng vôõ ñaõ töø bao!
Maét khoâng öôùt, nhöng bao haøng leä roû
Len tæ teâ thaám troäm chaûy qua vaøo


Hoa thöù nhaát coù moät muøi trinh baïch
Xuaân ñaàu muøa trong saïch veû ban sô

Höông môùi thaém beàn ghi nhö thieát thaïch
Söông Nguyeân tieâu, trôøi ñaát cuõng chung môø

Tôø laù thaém ñaõ laïc doøng u uaát,
AÙnh mai soi cuõng pha nhaït maøu oâi
Anh chæ coøn moät tình yeâu thöù nhaát
Anh cho em, neân anh ñaõ maát roài.
 XUÂN DIỆU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 nhận xét:
Album Ảnh