NGHĨ SAO CÁC BẠN GÁI ƠI !!Con gái mà khoái môđen
Con trai chaéc cuõng chaúng khen gì nhieàu
Con gaùi laém chuyeän, laém ñieàu
Con trai chaéc cuõng coù nhieàu chaøng cheâ

Con gaùi nhaûy nhoùt baïo gheâ
Con trai cuõng ít chaøng meâ taøi naøy
Con gaùi quaø vaët lieàn tay
Con trai ôùn quaù chaïy daøi raát xa

Con gaùi tính neát chua ngoa
Con trai thaáy cuõng xuyùt xoa tieác cuøng
Con gaùi maø "yeâu" tuøm lum
Con trai chæ coù keû khuøng môùi "voâ"

Con gaùi maø khoaùi tieàn ñoâ
Con trai ôùn quaù, phaûi "go" (chuoàn) leï laøng.
Trôøi nay coù laém coâ naøng
Coâng, dung, ngoân, haïnh tieâu tan quaù roài.

Nghó sao caùc baïn gaùi ôi!
Con trai noùi vaäy ñuùng roài phaûi khoâng?
Baïn gaùi naøo chaúng vöøa loøng
Mau mau leân tieáng keûo khoâng... töùc hoaøi !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 nhận xét:

  1. dau phai con gai ai kung vay dau/ tuy ngi thoi.
    con trai thi sao chu. chang dau vao dau ka

    Trả lờiXóa
  2. Khoan vội tức mình, có lẽ bạn nên qua xem phần "Con Trai" có lẽ sẽ nguôi lại, biết đâu sẽ vui hơn. Con người có người này người nọ thôi mà.hihi

    Trả lờiXóa
Album Ảnh