EM CHỈ ƯỚC

Em khoâng theå thieáu anh
Nhö coû caây thieáu naéng
Em chỉ ước có 1 đóa hoa vào lúc này thôi
Buoåi hoïc naøo anh vaéng
Em chæ muoán veà nhaø.

Bôûi naêm tieát troâi qua
Em nhö ngöôøi maát nguû
Vở em anh göûi chöõ
Tay em, anh göûi voøng.

Chẳng taëng em hoa hoàng
Chæ vaøi chuøm hoa daïi,
Khi baïn beø thaùch haùi
Nöõa thaät, ñuøa trao em.

Chaúng bao giôø anh khen
AÙo em hoâm nay ñeïp

Ước gì thời gian có thể dừng lại vào lúc này để giây phút
hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi
Nhöng anh khoâng than meät
Suoát moät ngaøy chôû em.
Ñeán raïp haùt, coâng vieân
Sau moãi chieàu tan hoïc
Khi xa tröôøng em khoùc

Nghó khoâng coøn gaëp nhau
Giôø hoïc coù coøn ñaâu
Moïi chuyeän thaønh dó vaõng
Sôï raèng anh queân laõng
Caû chuyeän tình hoïc sinh

Em chæ öôùc hai mình
Suoát moät ñôøi ñi hoïc. Phan Thò Vaøng Anh
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét
Album Ảnh